İSO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9000 KALİTE STANDARTLARI SERİSİ, ORGANİZASYONLARIN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK OLARAK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ’NİN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA REHBERLİK EDEN VE ULUSLARARASI STANDARTLAR ORGANİZASYONU (ISO) TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ OLAN BİR STANDARTLAR BÜTÜNÜDÜR. ISO 9001 İSE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ’NİN KURULMASI ESNASINDA UYGULANMASI GEREKEN ŞARTLARI TANIMLAYAN VE BELGELENDİRMEYE ESAS TEŞKİL EDEN STANDARTTIR. BUNUNLA BİRLİKTE, ULUSLARARASI STANDARTLAR ORGANİZASYONU (ISO)’NUN YAYIMLAMIŞ OLDUĞU KILAVUZ STANDARTLAR DA VARDIR. ISO 9001 VE KILAVUZ STANDARTLAR, ISO 9000 SERİSİ OLARAK ADLANDIRILMAKTADIR. AŞAĞIDA VERİLEN ISO 9000 STANDART SERİSİ, HER TİP VE BÜYÜKLÜKTEKİ KURULUŞUN ETKİN BİR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURMASI VE UYGULAMASI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞTİR.

ISO 9004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ – PERFORMANS İYİLEŞTİRİLMELERİ İÇİN KILAVUZ: ISO 9004 STANDARDI, KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ DİKKATE ALARAK, KILAVUZLUK BİLGİLERİNİ SAĞLAR. BU STANDARDIN AMACI, KURULUŞUN PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE MÜŞTERİLER İLE DİĞER İLGİLİ TARAFLARIN MEMNUNİYETİNİN SAĞLANMASIDIR.

ISO 45001: 2015 Çevre ve İş Sağlığı Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi; Çevrenin ve doğal yapının korunabilmesi amacı ile oluşturulmuş ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanmış bir yönetim sistemidir. Bir ürünün hammadde alım aşamasından son ürün haline getirilmesi aşamasına kadar geçen süreçte, çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlamak maksadıyla oluşturulmuştur.

ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi, çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar. Kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmeleri çevre yönetim sisteminin uygulanması ile mümkündür. ISO 14001 çevre yönetim sistemi üründen ziyade sistem standardı olup ne üretildiğinden çok nasıl ve hangi aşamalardan geçerek üretildiği konusuyla ilgilenir.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim sistemi modelidir. Ayrıca bu sistemin en önemli noktalarından birisi de yasal şartların sağlanmış olması ve gerektiğinde emisyon – baca gazı analizi, toz ölçümü, gürültü ölçümü gibi olmazsa olmaz ölçümlerin Çevre Bakanlığı tarafından akredite laboratuvarlarda ölçüm ve raporlamalarının yapılmasıdır.

            İSO 45001:2018 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

 OHSAS 18001’in yerini alacak olan ve dünyanın uluslararası olarak tanınan ilk İş sağlığı ve güvenliği standardı olan ISO 45001:2018, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

 ISO 45001, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanması için tasarlanmıştır. Uluslararası faaliyet gösteren veya ticaret yapan kuruluşlar için, coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırları aşan tek bir uluslararası standartla çalışmak işinizi kolaylaştırabilir.AÇIKLAMA

               İSO 10002 – Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

    Günümüzde global ticaretin yaygınlaşması ve benzer kuruluşların artması rekabet şartlarının daha da sertleşmesine sebep olmuştur. Bu durum, kuruluşların en önemli varlık sebebi olan müşteri kavramını daha da önemli kılmıştır. Kuruluşlar açısından müşterimizin beklenti ve şikayetlerine kayıtsız kalmak gibi bir lüks kalmamıştır.

     Müşteri beklentilerinin kişiden kişiye değişmesi bu durumu kontrol etmeyi zorlaştırmakta ve sistematik bir yaklaşımı şart koşmaktadır. Geleneksel metotlarla müşteri beklentilerini karşılamaya çalışmak günümüzde artık yeterli olamamaktadır.Müşteri beklentilerinin artması ve pazar payının giderek küçülmesinden dolayı kuruluşlar müşteri memnuniyeti proseslerini oluşturmakta ve yönetmekte zorlanmaya başlamışlardır.

     Müşteri şikayetlerinin bir sistematik dahilinde yürütülmesi ile ilgili çalışmalar dünyada 1990’lı yılların başlarında CRM (Customer Relations Management) çalışmalarıyla başlamıştır. 2004 yılında ISO (International Standardization of Organization) 2004 yılında ISO 10002 standardını yayınlamış ve 2006 yılında ülkemizde TS ISO 10002 2006 olarak yürürlüğe girmiştir.

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA